Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Τι προβλέπει το μνημόνιο για τις δημόσιες επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο έχει εγκριθεί από το Eurogroup, αναφέρει τα εξής στις σελίδες 40-41:

- Καταπολέμηση της σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους δημόσιους φορείς 

Νομοθεσία για την κατάργηση, συγχώνευση και συρρίκνωση μη βιώσιμων φορέων θα κατατεθεί από την Κυβέρνηση [Ιούλιος2011] και θα υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο [μέσα Αυγούστου 2011]. Μεταξύ άλλων, η νομοθεσία θα αφοράμεγάλους φορείς που θα κλείσουν και των οποίων οι αρμοδιότητες θα μεταφερθούν, και φορείς που θα συγχωνευθούν ή θα μειωθεί σημαντικά το μέγεθός τους: ΚΕΔ, ETA,ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, EOΜMEX, ΙΓΜΕ, (κατάργηση), OΣΚ, ΔΕΠANOM, THEMIS, ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ(συγχώνευση), ΕΡΤ (μείωση μεγέθους). [Q3-2011]


Επίσης στις σελίδες 3-4:
Οι  αποχωρήσεις προσωπικού θα προκύψουν από το κλείσιμο δημοσίων φορέων ή από τις συγχωνεύσεις (βλ. παρακάτω). 
Πέρα από το δημόσιο τομέα, στην περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων, θα προσδιορισθεί το πλεονάζον προσωπικό σύμφωνα με μέτρα πλεονάζουσας παραγωγής ή σε σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (δράση που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011).
Το πλεονάζον προσωπικό στο δημόσιο είτε  θα αποχωρήσει είτε θα μεταφερθεί σε εργασιακή εφεδρεία.
 Η εφεδρεία θα υπάρχει για μία περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 12 μήνες με 60 % του βασικού μισθού τους (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπρόσθετων παροχών). 
Τυχόν μετατάξεις από την εφεδρεία εργασίας σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα θα συμπεριλαμβάνονται στο ανώτατο όριο προσλήψεων και θα είναι δυνατές μόνο μετά από 
θετική αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ.
Στο τέλος αυτής της περιόδου των 12 μηνών, η αποχώρηση θα είναι υποχρεωτική