Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Ο Νόμος 4002 για την Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.και δημοσίων επιχειρήσεων


Κυκλοφόρησε το ΦΕΚ A 180 - 22.08.2011  με το Νόμο 4002 που περιέχει την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου και με την οποία δίνεται η δυνατότητα να καταργηθεί,συγχωνευθεί ή να αναδιαρθρωθεί, οποιοδήποτε ΝΠΙΔ ή δημόσια επιχείρηση με μια απλή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).


Με το Άρθρο 66 "Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.και δημοσίων επιχειρήσεων"  προτίθεται στον Νόμο 3429/2005 (Α΄ 314) το άρθρο 14Β. Στην παράγραφο η 1 δίνεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης, απορρόφησης των φορέων, ενώ στην παράγραφο 3 δίνεται προθεσμία 9 μηνών από την ΚΥΑ να προσδιοριστεί το πλεονάζον προσωπικό το οποίο και υπάγεται στις ρυθμίσεις του εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου (άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).)

Στην παράγραφο 1 πέρα των 11 οργανισμών που αναφέρονται ονομαστικά (ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΕΙΝ, ΕΟΜΜΕΧ, ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΔΗΜΗΤΑ - ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΚΑ, ΟΠΕΓΕΠ )  ΕΛΟΓΑΚ) εμπίπτουν και όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους