Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Αρχίζει η επιχείρηση αξιολόγησης του δημοσίου

Αρχίζει η διαδικασία της αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η διαδικασία θα εξελιχθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ ενώ τα κριτήρια θα τεθούν σε συνεργασία με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα επέρχονται αλλαγές στο βαθμολόγιο ενώ καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις.Οπως ανακοινώθηκε, με την κοινή υπουργική απόφαση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 2012.
Οι φορείς που θα αξιολογηθούν είναι οι εξής:
 1. Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας τους
 2. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης
 3. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες
 4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
 6. Οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν3429/2005, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους
Ο κατάλογος των φορέων θα συμπληρωθεί με νεώτερη κοινή υπουργική απόφαση.
Ως γνωστόν, ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης.
Υπενθυμίζεται, δε, ότι η αξιολόγηση, όπως είχε δηλώσει προσφάτως ο κ. Ρέππας αποτελεί «κεντρική πολιτική, είναι ο πυρήνας της πολιτικής για τη μεταρρύθμιση στο κράτος», και ταυτόχρονα είχε διευκρινίσει ότι «η αξιολόγηση αυτή, δεν αφορά μόνο κάθε έναν εργαζόμενο χωριστά, αλλά και μία υπηρεσιακή μονάδα, η οποία αξιολογείται με βάση το σε ποιο βαθμό πέτυχε τους στόχους που έχει θέσει, άρα και δι' αυτού του έμμεσου τρόπου αξιολογείται ο υπάλληλος που εργάζεται σε αυτήν την υπηρεσία ως μέλος μιας ομάδας».
Επίσης, με κάθε ευκαιρία ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επαναλαμβάνει ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα «θα πρέπει πέραν των άλλων να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες αυτές είναι αμερόληπτες απολύτως αντικειμενικές και δεν επιδέχονται οποιαδήποτε αμφισβήτηση».
Συμπληρώνει, δε, ότι «ζητούμε ένα σύστημα, το οποίο θα είναι απολύτως αξιόπιστο και αποδεκτό από όλες τις πλευρές, ότι δηλαδή δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ο υποκειμενικός παράγοντας ή οποιασδήποτε μορφής σκοπιμότητα».
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και ενδεχομένως να προσφέρουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, και ιδιωτικοί φορείς.
Αλλάζει το βαθμολόγιο - Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις
Παράλληλα, με το πολυνομοσχέδιο, επέρχονται ορισμένες αλλαγές για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν να απασχοληθούν κατά την υπηρεσία τους, κατατάσσονται ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
 • Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ, ενώ οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας διάρκειας, κατατάσσονται ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτηση τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
 • Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ` ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
 • Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
 • Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη.
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄.
Επιπλέον από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου αλλάζουν και οι κατατάξεις στους υπηρεσιακούς βαθμούς των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν. Έτσι, όπως αναφέρεται στο νόμο:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη,στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ`,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β`.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ`,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Β`.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Γ`.
Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων στους ΟΤΑ και εκείνων που εργάζονται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως προβλέπεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι θέσεις που εξαιρούνται είναι:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α`280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης,
στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.